GettyImages-1026067068.jpg Sport and Exercise Science

Amdanom ni


Mae'r Grŵp Ymchwil Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer (SHES) yn canolbwyntio ar ddwy brif thema, iechyd fasgwlaidd a pherfformiad chwaraeon. Caiff y ddwy brif thema eu cefnogi'n strategol gan is-grwpiau, sy'n darparu cartref ar gyfer gweithgarwch ymchwil â mwy o ffocws.

Themâu ymchwil

Canolfan Ymchwil Pêl-droed yng Nghymru

Yn ogystal â'r is-grwpiau hyn, hyrwyddir ymgysylltiad uniongyrchol â defnyddiwr gan Ganolfan thematig ar gyfer ymchwil pêl-droed yng Nghymru. Mae gan y Ganolfan aelodaeth eang o bob rhan o'r grŵp ac mae'n darparu cyswllt uniongyrchol â phartner allanol allweddol, Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, i sicrhau y gellir dehonlgi canlyniadau ymchwil penodol a'u bod yn cael effaith.

Diwylliant

Mae'r grŵp ymchwil gwyddor chwaraeon, iechyd ac ymarfer yn ceisio cynhyrchu ymchwil gymhwysol ac angerddol sydd o fudd i unigolion, grwpiau a sefydliadau ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol.

Bwriad y grŵp ymchwil yw ehangu ôl troed ymchwil PDC gyda'r DU ac yn rhyngwladol ac felly cael ei chydnabod fel canolfan rhagoriaeth ymchwil ym meysydd: (a) swyddogaeth fasgwlaidd glinigol; (b) seicoleg chwaraeon; (c) rheoli perfformiad uchel ac anafiadau mewn chwaraeon elît; a (ch) hyfforddi a datblygu chwaraeon.

Ein nod yw cyflawni hyn drwy ddefnyddio ac adeiladu ar y cryfderau presennol sydd gan y grŵp, sef:
  • Partneriaethau strategol gyda chyrff chwaraeon allweddol a sefydliadau addysg uwch rhyngwladol (SAU).
  • Amrywiaeth eang o bartneriaid allanol o fewn y diwydiant chwaraeon.
  • Rhaglenni academaidd arloesol sy'n defnyddio dulliau cyflwyno newydd.
  • Lefel uchel o wybodaeth a phrofiad o'r diwydiant sydd gan y staff.
  • Cydweithredol clinigol a chysylltiadau â byrddau iechyd lleol.
  • Mynediad at dimau lefel uchel, rhyngwladol a chenedlaethol, athletwyr, a staff cymorth perfformiad (poblogaethau anodd gweithio gyda hwy yn draddodiadol).