Ymchwil i hyfforddi a datblygu chwaraeon

Amdanom ni


Mae thema ymchwil hyfforddi a datblygu chwaraeon yn canolbwyntio'n eang ar bob agwedd ar hyfforddi chwaraeon a datblygu chwaraeon o lawr gwlad i chwaraeon ar lefel elît. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn archwilio'r ffactorau hynny sy'n effeithio ar:

  • Addysg a datblygiad parhaus hyfforddwyr chwaraeon;
  • Gweithredu hyfforddwyr chwaraeon;
  • Addysgeg hyfforddi chwaraeon-yn gysylltiedig ag arferion hyfforddi effeithiol;
  • Gwaith timau amlddisgyblaethol wrth gefnogi'r broses hyfforddi;
  • Datblygu strategaeth a llywodraethu chwaraeon;
  • Addysg gorfforol a chwaraeon yn yr ysgol;
  • Datblygu dulliau arloesol o addysgu a dysgu mewn chwaraeon. 


Ers 2000, mae ymchwil a arweiniwyd yn bennaf gan ein staff wedi effeithio'n sylweddol ar raglenni hyfforddi a datblygu proffesiynol, yn ogystal ag ymarfer proffesiynol a pholisi trefniadol mewn hyfforddi chwaraeon, addysg gorfforol a chwaraeon ysgol, a gwyddor chwaraeon . 

Cydnabuwyd yr effaith hon yn genedlaethol ac yn rhyngwladol drwy gyflwyniadau a wahoddwyd, gweithdai a chyhoeddiadau wedi'u hadolygu gan gymheiriaid.

Prosiectau ymchwil

Ar hyn o bryd rydym yn ymgymryd ag asesiadau trawsadrannol a hydredol o iechyd meddwl a lles anogwyr ar draws ystod o wahanol chwaraeon a lefelau. Nod yr ymchwil hwn yw deall yn well dirwedd y materion cyfredol yn ogystal â'r ffactorau hynny sy'n cael effaith gadarnhaol ac negyddol ar brofiad unigolyn o lesiant. Caiff canfyddiadau'r ymchwil hon eu defnyddio i lywio rhaglenni addysg a datblygu hyfforddwyr a chefnogi datblygiad iechyd meddwl, lles a gweithredu personol/proffesiynol ar draws y boblogaeth.

Ar hyn o bryd mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar strategaethau addysgeg newydd sydd wedi'u cynllunio i ymgysylltu â phoblogaeth ehangach o ddysgwyr mewn astudiaethau lefel gradd tra byddant yn parhau i ddatblygu eu profiad galwedigaethol fel hyfforddwyr. Yn benodol, mae gennym ddiddordeb mewn ymagwedd at gynllunio rhaglenni gradd addysg uwch o'r enw "y Brifysgol Flipped", sy'n cael ei chefnogi drwy broses o ddysgu cyfunol. Mae'r gwaith ymchwil hwn yn cael ei wneud ar y cyd â'n partner, sef Ymddiriedolaeth cynghrair pêl-droed Lloegr.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal nifer o brosiectau ymchwil sy'n canolbwyntio'n benodol ar seicoleg yr hyfforddwr chwaraeon. Mae ymchwil benodol yn cael ei chynnal mewn hyfforddiant pêl-droed Elite, gan ganolbwyntio ar brofiad hyfforddwyr o straen seicolegol a sut y gallai hyn fod yn gysylltiedig â lles a gweithrediad yr anogwr. Yn ogystal, rydym yn ystyried sut y gall ymarfer myfyriol fod yn gysylltiedig â datblygu'r gallu i wneud iawn mewn sampl aml-chwaraeon o hyfforddwyr. Gyda'i gilydd, bydd yr ymchwil hwn yn llywio'r gwaith o hyfforddi hyfforddwyr i'w paratoi ar gyfer gofynion eu rolau.

Mewn cydweithrediad â nifer o adrannau Ymddiriedolaeth Gymunedol y clybiau pêl-droed proffesiynol, rydym yn cynnal ymchwil sy'n ceisio archwilio effaith ystod o fentrau y maent yn eu rhedeg yn eu cymunedau lleol. Cynlluniwyd y rhaglenni hyn i ddylanwadu'n lleol ar amrywiaeth o faterion cymdeithasol, megis: gweithgarwch corfforol; ymddygiad gwrthgymdeithasol; addysg ac ymgysylltu â'r cyhoedd.