Football Coaching _ Performance

Myfyriwr PhD: Alan McKay


Alan McKay, KESS PhD student in Sport Psychology / CoachingMae Alan McKay yn astudio PhD a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop mewn seicoleg chwaraeon mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAWT)

Mae fy mhrosiect yn ymchwilio i'r cysyniad o 'galedwch meddyliol' ac 'ymddygiad meddyliol anodd' mewn pêl-droedwyr rhyngwladol sy’n ieuenctid. Hynny yw, mae gennyf ddiddordeb mewn nodi'r ymddygiadau sy'n helpu chwaraewyr i ymdopi â throsglwyddo o bêl-droed clwb i bêl-droed rhyngwladol, a chaniatáu iddynt berfformio'n gyson dan bwysau wrth chwarae dros eu gwlad.

PhD Alan McKay FAW Players 2.jpgRwyf ar hyn o bryd yng nghanol fy ail astudiaeth, yn cynnal grwpiau ffocws gyda hyfforddwyr, staff a rhieni FAWT i nodi'r ymddygiadau meddyliol anodd penodol hyn a sut y cânt eu datblygu ar y cae ac oddi arno.

Mae caledwch meddyliol yn bwnc nad yw'n cael ei ddeall yn dda o hyd mewn cyd-destun chwaraeon, yn enwedig o ran sut y mae wedi'i ddatblygu. Felly, drwy fy ngwaith PhD, yr wyf yn gobeithio creu gwell dealltwriaeth o ba galedwch meddyliol sydd yn y FAWT a chreu fframwaith ar gyfer sut y gellir ei ddatblygu, drwy ymddygiadau.

Daeth y cyfle i astudio'r maes diddorol hwn drwy'r berthynas ymchwil bresennol rhwng Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAWT) a PDC. Ar ôl gweithio fel cynorthwyydd ymchwil yn PDC o'r blaen, lle datblygais berthynas waith da gyda'm goruchwylwyr, a chyda dyheadau i ddilyn gyrfa academaidd mewn seicoleg chwaraeon, roedd y penderfyniad i astudio PhD yn PDC yn un hawdd i mi.

PhD Alan McKay FAW Coaching.jpgMae fy nhîm goruchwylio sy’n cynnwys yr Athro Brendan Cropley a'r Athro David Shearer nid yn unig yn ddau o'r arbenigwyr blaenllaw ar seicoleg chwaraeon a hyfforddi yn y wlad, maent hefyd yn gefnogol iawn i'r gwaith rwy'n ei wneud. Maent bob amser yn fy annog i barhau i ddatblygu a manteisio i'r eithaf ar fy mhrofiad PhD. Drwy eu harweiniad, rwyf wedi datblygu set berthnasol o sgiliau ar gyfer gyrfa mewn ymchwil gymhwysol - datblygu perthynas â rhanddeiliaid perthnasol, y gallu i weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm, cyhoeddi papurau.

Mae PDC hefyd yn wych am roi cyfle i'w fyfyrwyr PhD, fel fi, ennill profiad addysgu a helpu'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr i ddatblygu eu hangerdd dros seicoleg chwaraeon. Mae'n anodd cael hyn mewn sefydliadau eraill.

Mae fy mhrosiect yn cael ei ariannu'n ddeuol gan y cynllun Ysgoloriaeth Sgiliau Economaidd Gwybodaeth (KESS) ac Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru (FAWT). Un o'r agweddau mwyaf buddiol ar gynnal darn o waith sy'n seiliedig ar ddiwydiant gyda phartner cwmni fel hwn yw mai anaml iawn y ceir diwrnod diflas yn y swyddfa.

Drwy gydol y broses PhD, rwyf wedi cael y cyfle i fynychu gwersylloedd a gemau hyfforddiant rhyngwladol, cyfweld hyfforddwyr a chwaraewyr, cyfrannu at gyfarfodydd a seminarau hyfforddwyr FAWT, yn ogystal â siarad mewn cynadleddau prifysgol a chenedlaethol.

At hynny, rwyf wedi gallu rhoi adborth uniongyrchol i ganfyddiadau fy ymchwil i randdeiliaid FAWT a chael effaith uniongyrchol ar sut mae cornel seicolegol eu maes llafur hyfforddi a'u llwybr datblygu chwaraewyr yn cael eu llunio. Mae cyfleoedd ymchwil cymhwysol o'r fath yn hynod foddhaol, a byddwn yn argymell prosiect a ariennir gan KESS i unrhyw un sy'n ystyried mynd i feysydd academia neu ymchwil.