Abstract science banner GettyImages-1136778425.jpg

Myfyriwr PhD: Hannah Wixcey

Mae Hannah yn fyfyrwraig PhD amser llawn sy’n archwilio’r berthynas rhwng cadw a lles mewn Addysg Bellach. Ei goruchwyliwr yw'r Athro Brendan Cropley.


Nod fy PhD yw deall pam mae dysgwyr yn tynnu’n ôl o Addysg Bellach a’r effaith y mae lles yn ei chael ar eu penderfyniad i dynnu’n ôl o (neu gwblhau) y cwrs o’u dewis.

Rhoddir pwyslais arbennig ar les meddwl fel rhagfynegydd posibl o gadw a chyrhaeddiad. Nododd yr astudiaeth empirig gyntaf o fy nhraethawd ymchwil, a oedd yn cynnwys cyfweld â dysgwyr sydd wedi tynnu’n ôl, mai “rhesymau personol” a gafodd yr effaith fwyaf ar eu hymgysylltiad, gydag ymchwiliad pellach yn datgelu bod gan les meddwl rôl arwyddocaol i’w chwarae.


Drwy ddeall pam mae dysgwyr yn dueddol o dynnu'n ôl, a'r rôl y mae lles meddwl yn ei chwarae yn y broses hon, bydd colegau AB mewn gwell sefyllfa i gefnogi myfyrwyr wrth iddynt geisio cyflawniad addysgol a phersonol. Mae effaith bosibl fy ymchwil wedi’i hanelu nid yn unig at y system addysg ond hefyd at systemau ehangach sy’n ystyried iechyd meddwl y boblogaeth yn gyffredinol.


Mae gwneud PhD yn un o brofiadau mwyaf heriol ond gwerth chweil fy mywyd. Mae ganddo uchafbwyntiau ac isafbwyntiau eithafol. Gall yr uchafbwyntiau fod yn rhywbeth mor syml â chael adborth da ar rywbeth rydych chi wedi'i ysgrifennu neu gynnal cyfweliad lle rydych chi wedi “clicio” gyda'r cyfranogwr.

Un o’r “uchafbwyntiau” hyn oedd cael y cyfle i gyflwyno mewn cynhadledd genedlaethol am y tro cyntaf. Roedd yn brofiad hynod o nerfus ond wrth fyfyrio sylweddolais fy mod wedi cyflawni rhywbeth na feddyliais erioed y gallwn ei wneud.


Rwy’n ffodus iawn i fwynhau pob agwedd ar fy mywyd gwaith/ymchwil er ei fod yn golygu cydbwyso gofalus rhwng PhD amser llawn, bod yn wyddonydd chwaraeon ac ymarfer corff ar brawf yn arbenigo mewn seicoleg chwaraeon (sy’n golygu fy mod yn cael gweithio gydag ystod eang o athletwyr anhygoel) a fy rôl fel arbenigwr ymddygiad ar gyfer School of Hard Knocks, elusen cynhwysiant cymdeithasol, lle rwy’n cael gweithio gyda phlant sydd mewn perygl o gael eu gwahardd o’r ysgol.

Mae’r cyfleoedd a ddaw yn sgil cwblhau PhD yn PDC yn anhygoel. Rwy’n cael cynnig ystod o gyrsiau DPP i hwyluso fy natblygiad, profiadau addysgu ar draws pob grŵp blwyddyn, a chefnogaeth cymheiriaid gan gyd-ddysgwyr ac academyddion.

Yn bwysicaf oll, rwy’n teimlo fy mod yn rhan o rywbeth: ymdeimlad o berthyn i sefydliad, carfan o fyfyrwyr PhD eraill ac i’r maes ymchwil yr wyf wedi ymgolli ynddo.