Dydy pobl ddim yn meddwl am therapi chwaraeon fel gwyddoniaeth, ond mae'n

Dr Kate Louise Williams - Graduate Sports Therapist


Mae Dr Kate Williams yn therapydd chwaraeon graddedig. Mae ganddi ddiddordeb ymchwil cryf mewn atal anafiadau - deall beth sy'n cyn-waredu chwaraewr i anaf a'r hyn y gellir ei wneud amdano - yn ogystal â maes cyfergydion hirfaith sy'n gysylltiedig â chwaraeon.


"Yn aml dyw pobl ddim yn ystyried therapi chwaraeon fel gwyddoniaeth, ond mae e. Mae'n cymryd holl elfennau gwyddor chwaraeon ffisioleg ymarfer corff, biomecaneg a seicoleg ac yn eu cyfuno â meddygaeth gyhyrysgerbydol. Rydym yn cymhwyso'r wybodaeth hon i helpu unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwaraeon ac ymarfer corff, o 'ryfelwr penwythnos' hamdden i athletwyr elitaidd, proffesiynol neu ryngwladol.

"Yr hyn rwy'n ei garu amdano yw bod pob claf yn ddirgelwch. Byddant yn cyflwyno set unigryw o arwyddion a symptomau a stori unigol o sut mae'r materion hynny'n effeithio ar eu bywyd o ddydd i ddydd. Fy swydd i yw defnyddio egwyddorion gwyddonol cadarn i ddatrys y dirgelwch, gweithio allan beth sy'n bod a datblygu cynllun i helpu'r claf i helpu eu hunain a allai gynnwys triniaeth ac adsefydlu.

Dr Kate Louise Williams - Graduate Sports Therapist


"Mae gan y tîm ymchwil rwy'n gweithio gyda nhw yn PDC ffocws penodol ar anafiadau llinyn y gar, clun a gafl sy'n gyffredin mewn chwaraeon tîm ac sy'n gostus iawn hefyd, gan gadw chwaraewyr allan am gyfnodau hir. Drwy ddeall beth allai achosi'r anafiadau hyn, gallwn wneud newidiadau i hyfforddiant, rheolau, neu raglenni sy'n seiliedig ar gampfeydd er mwyn sicrhau bod risg y chwaraewyr o'r anafiadau hyn yn cael ei leihau. A gwyddom fod cadw'ch chwaraewyr gorau yn ffit ac ar gael i'w dewis yn gwneud eich tîm yn fwy llwyddiannus hefyd.


"Yn ddiweddar fe wnaethon ni gydweithio gyda chorff llywodraethu cenedlaethol i geisio deall pam bod eu chwaraewyr yn cael anafiadau llinyn y gar, hip, a gafl. Mae ein hymchwil wedi eu galluogi i roi mesurau effeithiol ar waith sydd wedi arwain at lai o anafiadau. Mae gweld eich ymchwil yn cael effaith a gwerth fel hyn yn hynod o werthfawr."