Ymchwil seicoleg chwaraeon

Amdanom ni

Mae'r thema ymchwil seicoleg chwaraeon yn cwmpasu archwilio agweddau ymddygiadol, emosiynol a gwybyddol chwaraeon, gyda phrif ffocws yn y parth Elite. Mae gennym feysydd diddordeb arbenigol ond rydym yn ddigon hyblyg yn ein hymagwedd i ateb amrywiaeth o gwestiynau perfformiad uchel a ysgogir gan y diwydiant a all gael effaith ar unwaith ar berfformiad. Mae ein meysydd ymchwil presennol yn cynnwys:

 • Ffactorau seicolegol sy'n gysylltiedig ag adferiad, addasu hyfforddiant ac adsefydlu mewn anafiadau.
  Hyder tîm, dynameg grŵp a hinsoddau ysgogol.

 • Delweddau ac ymyriadau arsylwi ar gyfer tîm.
  Mesur a hyfforddi cydnerthedd.

 • Ymarfer myfyriol.

 • Seicoleg campau eithafol.

 • Seicoleg o drawsnewidiadau grŵp oedran mewn pêl-droed elît.

Mae ein hymchwilwyr yn ymgysylltu'n helaeth â nifer o randdeiliaid allanol, gyda Chwaraeon Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Undeb Rygbi Cymru, nofio Cymru ymhlith y rhai â'r proffil uchaf.

Mae gennym hefyd staff sy'n aelodau o Sefydliad Gwyddor perfformiad Cymru (WIPS), neu sy'n ymgysylltu ag ef. Grŵp Cymru gyfan o academyddion ffocws cymhwysol yw WICPS sy'n gweithredu fel cangen ymchwil o Athrofa Chwaraeon Cymru. Ein hathroniaeth yw cynhyrchu ymchwil o safon uchel sy'n gwneud gwahaniaeth ac effaith yn y byd go iawn.


Prosiectau ymchwil

Trwy ymchwil empirig wreiddiol, a gynlluniwyd i archwilio effaith digwyddiadau bywyd hanfodol ar iechyd meddwl, lles, a gallu perfformwyr chwaraeon i weithredu a pherfformio, ein nod yw datblygu mecanweithiau cymorth priodol ar gyfer athletwyr a hyfforddwyr elitaidd sy’n cyfrif am y gofynion unigryw y maent yn eu hwynebu ac yn cynorthwyo eu hymgais i ffynnu trwy eiliadau anodd. 

Darllenwch fwy am Prosiect Ffynnu Dynol

Mewn cydweithrediad â'n partner nofio Cymru, nodwyd bod y cyfnod tapr (cam hyfforddi cyn y gystadleuaeth) yn gyfnod o straen aciwt i'r nofwyr a'r hyfforddwyr. 


Roedd hyn i'r fath raddau nes i anogwyr a staff cymorth gan nofio Cymru awgrymu ei fod wedi costio medalau iddynt mewn cystadlaethau rhyngwladol. 


Mae'r rhaglen ymchwil hon wedi edrych ar brofiad seicolegol nofwyr elît a hyfforddwyr yn ystod y cyfnod tapr hwn ac wedi datblygu ymyriadau y gellir eu gweithredu'n syth i helpu i leddfu straen yn ystod y cyfnod hwn.


Mewn partneriaeth ag Athrofa Chwaraeon Cymru a Sefydliad Gwyddor perfformiad Cymru Rydym wedi bod yn defnyddio ac yn profi HRV bioadborth fel teclyn i ddatblygu ystod o gryfderau seicolegol sy'n hanfodol ar gyfer perfformiad elît.
Yn arbennig, rydym wedi profi hrv clinig gydag athletwyr, hyfforddwyr a staff cymorth fel teclyn i ddatblygu ymwybyddiaeth emosiynol a rheolaeth o dan bwysau ac wedi datblygu ymyriad hrv fyrrach yn fwy perthnasol i faes chwaraeon elît.

Yr ydym ar hyn o bryd yn ailarchwilio'r Mesur o wydnwch meddyliol mewn crictwyr ar lefel elît. Rydym wedi ail-ddilysu graddfa seicometrig sy'n bodoli eisoes ac wedi profi'r raddfa hon yn erbyn marcwyr ffisiolegol penodol o ran gwydnwch meddwl.
Goblygiad yr ymchwil hon yw y gallem, yn y dyfodol, fapio'r patrwm ffisiolegol o ymddygiad sy'n llym yn feddyliol yn gywir, ac wrth wneud hynny ddatblygu ffyrdd i gynyddu i'r eithaf y tebygolrwydd o wydnwch meddyliol mewn perfformiad elitaidd.

Y llinell ymchwil hon yw'r thema sy'n sefyll hwyaf yn ein grŵp. Dros y 12 mlynedd diwethaf, rydym wedi bod yn archwilio sut y gellir defnyddio ymyriadau sy'n canolbwyntio ar unigolion yn draddodiadol i wella hyder tîm (effeithiolrwydd cyfunol) a ffactorau eraill sy'n gysylltiedig â grŵp. 


Yn benodol, rydym wedi profi dulliau ymarfer meddwl ac arsylwi fideo fel modd o gynyddu hyder y tîm, fel y gall timau baratoi'n unigol i ffwrdd o'r amgylchedd hyfforddi.

Gyda'r nod o ddatblygu cyfres o adnoddau i gefnogi hyfforddwyr yn eu hymdrechion i fynd i'r afael â philer seicolegol perfformiad mewn pêl-droed, datblygwyd prosiect PhD a ariennir gan KESS (USW a FAWT) i archwilio ac (ail) gysyniadoli gwydnwch meddyliol mewn pêl-droed ac i ddatblygu fframwaith ar gyfer adnabod ymddygiadau sy'n galed yn feddyliol. 


Bydd y prosiect hefyd yn archwilio llwybrau datblygiadol y chwaraewyr hynny yr ystyrir eu bod yn uchel ac yn isel o ran gwydnwch meddyliol i sefydlu a yw unrhyw wahaniaethau mewn llwybrau datblygiadol yn cyfrannu at ddatblygu gwydnwch meddyliol.

Staff academaidd

 • Athro David Shearer
 • Athro Brendan Cropley
 • Dr Ross Hall
 • Dr Nicky Lewis
 • Athro Gareth Roderique-Davies

Myfyrwyr ymchwil

 • Lee Baldock
 • David Jenkins
 • Charlotte Hillyard
 • Alan McKay
 • Maxwell Stone
 • Hannah Wixcey
 • Dan Wixey
 • Tom YoungFAW.png


Swim Wales logo

Sport Wales - Cyngor_Chwaraeon_Cymru_logo.jpg