Generic Mental Strength Happiness Positive GettyImages-1387065568

Prosiect Ffynnu Dynol


Mae gan ddigwyddiadau allweddol bywyd, a all fod yn fach neu'n fawr, wedi'u bwriadu neu'n anfwriadol, y potensial i effeithio ar ymdeimlad unigolyn o’i hunan, ei iechyd meddwl, ac yn ehangach ei allu i weithredu a pherfformio o fewn rolau personol a phroffesiynol. Efallai y daeth digwyddiadau o'r fath yn fwy cyffredin yn ystod y pandemig COVID-19 diweddar, a gyflwynodd risgiau iechyd corfforol a meddyliol sylweddol i'r boblogaeth, yn ogystal ag ystod o ofynion cymdeithasol ac economaidd rhyfeddol sydd wedi effeithio ar y ffordd y mae unigolion yn mynd o gwmpas eu bywydau.    

   

O fewn chwaraeon yn benodol, gall digwyddiadau allweddol bywyd gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i): pontio gyrfa, dad-ddewis, salwch neu farwolaeth rhywun annwyl, symud i wlad newydd, anaf, ac wrth gwrs, digwyddiadau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19. Yn wir, arweiniodd y pandemig at ganslo a gohirio cystadlaethau chwaraeon allweddol ac achoswyd aflonyddwch corfforol ac emosiynol difrifol i athletwyr, hyfforddwyr, a staff cynorthwyol, a fyddai wedi treulio cryn dipyn o amser ac adnoddau yn paratoi i gystadlu. Gallai canlyniad posibl digwyddiadau allweddol bywyd tebyg, felly, fod yn drallod hirdymor o ystyried lefelau straen galwedigaethol sy'n cyd-fynd ag eiliadau o'r fath, sy'n debygol o wneud niwed i iechyd meddwl perfformwyr. Ar hyn o bryd mae diffyg ymchwil trwyadl sy'n archwilio pa mor gyffredin yw iechyd meddwl athletwyr a hyfforddwyr a rheolaeth ohono. Gellir dadlau bod hyn wedi arwain at brinder mecanweithiau cymorth sy'n cael eu llywio gan dystiolaeth sydd ar gael i'r unigolion hyn wrth iddynt geisio rheoli ac addasu i effaith y digwyddiadau allweddol bywyd y maent yn eu profi.   


Mewn ymateb i’r materion hyn, mae’r Athro David Shearer, yr Athro Brendan Cropley, Dr Ross Hall, a Kristin McGinty-Minister (thema Seicoleg Chwaraeon) wedi datblygu’r “Prosiect Ffynnu Dynol”

  

Trwy ymchwil empirig wreiddiol, a gynlluniwyd i archwilio effaith digwyddiadau bywyd hanfodol ar iechyd meddwl, lles, a gallu perfformwyr chwaraeon i weithredu a pherfformio, ein nod yw datblygu mecanweithiau cymorth priodol ar gyfer athletwyr a hyfforddwyr elitaidd sy’n cyfrif am y gofynion unigryw y maent yn eu hwynebu ac yn cynorthwyo eu hymgais i ffynnu trwy eiliadau anodd. Er mwyn cyrraedd y nod hwn, rydym ar hyn o bryd yn cymryd rhan mewn dau weithgaredd ar yr un pryd:

  

  1. Rydym yn parhau i gynnal cyfweliadau gyda pherfformwyr elitaidd i ychwanegu at y data cyfoethog a gasglwyd hyd yma. Bydd y data a gasglwn yn cael ei ddefnyddio i ddatblygu llawysgrif i’w chyhoeddi gan gymheiriaid fel dull o ledaenu gwybodaeth hanfodol sydd ei hangen i hysbysu’r sector chwaraeon am natur ac effaith digwyddiadau bywyd hollbwysig.

  2. Rydym yn y broses o ddadansoddi ein data ymchwil i lywio datblygiad mecanwaith cymorth ffyniannus ar y we ar gyfer perfformwyr a sefydliadau elitaidd.


Mae’r Prosiect Ffynnu Dynol yn cael ei gefnogi gan Athrofa Gwyddorau Perfformiad Cymru a Chwaraeon Cymru sy’n gweld gwerth mewn sefydlu dulliau sy’n seiliedig ar dystiolaeth i helpu perfformwyr ar bob lefel i reoli’r gofynion y maent yn eu hwynebu drwy ailffocysu’r sbotolau ar iechyd meddwl, llesiant, a ffynnu.

  


Cysylltwch â ni


Os hoffech gyfrannu at ddatblygiad yr adnodd hanfodol a chyffrous hwn, neu os ydych yn gwybod am unrhyw berfformwyr a allai fod â diddordeb, rhowch nhw mewn cysylltiad â Kristin ar [email protected].